ANBI

A.    Algemene gegevens

Naam ANBI Westfriese Evangelie Gemeente (W.E.G.)
Telefoonnummer 0228-325716
RSIN/Fiscaal nummer: 819402709
Website adres: www.deweg.eu
E-mail: info@deweg.eu
Adres: De Aanloop 6
Postcode: 1613 KW
Plaats: Grootebroek
Postadres: Hark 1
Postcode: 1611 LM
Plaats: Bovenkarpsel

 

 

De Gemeente stelt zich ten doel:

a. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt;

b. De gelovigen op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van Jezus Christus, naar de gaven die God een ieder gegeven heeft en hen aldus toe te rusten tot dienstbetoon;

c. In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door evangelisatie en zending;

d. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijke getuigenis in de gemeente op te nemen.

 

De WEG bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht. Dit is ook vastgelegd in artikel 1 van de statuten.

Als gemeente zijn we lid van de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). De ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Organisatiestructuur

Als organisatiestructuur is gekozen voor een Oudstenraad met een Staf. De oudstenraad is hierin de geestelijke leiding en ook het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Wel zal zij voor een aantal zaken toestemming moeten hebben van de gemeentevergadering.

De uitvoering van alle organisatorische zaken is gedelegeerd aan een staf.

Zie onderstaand schema

 

 

Afdeling

Groep

Groep

Stafleden

Werkvelden

Gemeente-vergadering

OudstenRaad

Staf

Diensten

Diensten

Zorg

Zorg

Jeugd

Jeugd

Groeien onder O.R.

Groeien

Zendingen en Evangelisatie onder O.R.

Zending en Evangelisatie

Facilitair

Facilitair

 

De oudstenraad bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Missie, visie, kernwaarden

 

Onze Missie

Wij zijn een gemeente waarin Jezus Christus wordt verkondigd als de WEG, de WAARHEID en het LEVEN

Onze Visie is dat mensen Jezus Christus VINDEN, VOLGEN en zelf gaan VERKONDIGEN.

Onze Kernwaarden                                      

Aanbidding

Betrokkenheid

Christusgelijkvormigheid

Dienstbetoon

Evangelisatie

 


D. Beleidsplan

 

Ons beleid is gericht op het volbrengen van onze missie en het realiseren van onze visie.

Ons beleid is daarom gericht op

-    De plaatselijke prediking van het evangelie van Jezus Christus, zowel in de zondagse diensten, als in doordeweekse bijbelstudies en lezingen.

-    Het bevorderen van de gemeenschap van gelovigen door huiskringen en andere activiteiten.

-    Wegen zoeken om de inwoners van Stede Broec en omgeving in aanraking te brengen met het evangelie.

-    Bijbels onderwijs en hulp aan kinderen en jeugd, zowel binnen als buiten de WEG.

-    Het bevorderen van zending wereldwijd door het uitzenden en ondersteunen van zendelingen en door bijdragen aan christelijke organisaties wereldwijd.

-    De zorg voor zieke en zwakkere broeders en zusters, door geregelde bezoeken en door het aanbieden van een bijbels herstelprogramma genaamd Celebrate Recovery.

-    Het zoeken naar een eigen gebouw, zodat we op nog veel meer manieren tot zegen kunnen zijn voor de mensen onder wie wij leven.

 

E. Beloningsbeleid.

 

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in een aanstellingsbrief d.d. 30 augustus 2001. De aanstelling is momenteel voor 0,6 fte. De voorganger is niet in loondienst van de gemeente.

Leden van raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De secretaresse is aangesteld in loondienst voor 14 uur per week.

 

F. Verslag Activiteiten.

 

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 

baten

begroting 2016

rekening 2016

rekening 2015

Giften en Collecte

 €   120,070.00

 €   116,163.00

 €   126,890.00

totaal Baten

 €   120,070.00

 €   116,163.00

 €   126,890.00

 

 

 

lasten

Diensten

 €      8,600.00

 €      9,421.00

 €      7,904.00

Zending-Evangelisatie

 €     25,750.00

 €     26,767.00

 €     23,058.00

Facilitair-Huisvesting

 €     14,000.00

 €     12,254.00

 €     13,430.00

Groeien

 €      1,200.00

 €         221.00

 €      1,479.00

Jeugd

 €      3,150.00

 €      2,870.00

 €      2,370.00

Oudstenraad -Voorganger

 €     60,620.00

 €     52,257.00

 €     63,391.00

Algemeen-Onvoorzien

 €      6,250.00

 €      4,220.00

 €      3,877.00

Zorg

 €         500.00

 €         519.00

 €         376.00

Totaal Lasten

 €   120,070.00

 €   108,528.00

 €   115,885.00

 

 

 

Netto Resultaat

 €                -

 €      7,635.00

 €     11,005.00

 

 

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.

 

Ruim de helft gaat naar het salaris van de voorganger, ongeveer een kwart gaat naar zending en een kwart is voor overige activiteiten van de gemeente.